Защиты диссертаций

За по­след­ние 5 лет на ка­фед­рах ТМ, ТУиП и ЧМФМП (объ­еди­нен­ных в ка­фед­ру ТКЭМ) были за­щи­ще­ны 17 кан­ди­дат­ских дис­сер­та­ций.

Дис­сер­та­ции за­щи­ти­ли:

Со­ис­ка­тель На­уч­ный ру­ко­во­ди­тель Год за­щиты
1 Ко­жа­нов Д.А. Лю­би­мов А.К. 2017
2 Мо­дин И.А. Ко­чет­ков А.В. 2017
3 Ту­ры­ги­на И.А. Ко­чет­ков А.В. 2016
4 Са­ви­хин А.О. Ко­чет­ков А.В. 2016
5 Ка­пи­та­нов Д.В. Смир­нов Л.В. 2016
6 Кру­то­ва (Ка­сталь­ская) К.А. Чек­ма­рев Д.Т. 2015
7 Лин­ник (Ти­хо­но­ва) Е.Ю. Ко­тов В.Л. 2014
8 Мар­ков И.П. Игум­нов Л.А. 2014
9 Ра­та­уш­ко Я.Ю. Игум­нов Л.А. 2014
10 Ба­ра­но­ва М.С. Ба­же­нов В.Г. 2014
11 Ар­те­мье­ва А.А. Ба­же­нов В.Г. 2013
12 Пет­ров А.Н. Игум­нов Л.А. 2013
13 Ка­ре­лин И.С. Игум­нов Л.А. 2012
14 Шо­шин Д.В. Ба­же­нов В.Г. 2012
15 По­ве­рен­нов Е.Ю. Ко­чет­ков А.В. 2012
16 Пи­ро­гов С.А. Ба­же­нов В.Г. 2012
17 Же­га­лов Д.В. Ба­же­нов В.Г. 2011
Все новости